جالب ترین ابزارهای شراب کدام یک از آنها هستند ، و چرا چنین است؟


پاسخ 1:

تمام طعم های هر شراب فقط از انگور سرچشمه می گیرد. شگفت انگیز است که طیف گسترده ای از طعم دهنده ها که در شراب ها بیرون می آیند ، همه تفاوت های ظریف ، احساسات مختلف روی زبان و دهان شماست. پایان طولانی و شگفت انگیز ، یا نه. همه این تجربیات از انگور حاصل می شود. هیچ طعم اضافی اضافه نمی شود. همه اینها از انگور سرچشمه می گیرد.