مکان های خوبی برای خرید شراب انگشتی انگشت در NYC کجاست؟


پاسخ 1:

با این بچه ها تماس بگیرید و سؤال کنید. (تلفن 800.320.0735)

دکتر کنستانتین فرانک وینفررا شراب شراب

(یا به صفحه توزیع کنندگان وب سایت خود نگاه کنید ، تا از توزیع کننده نیویورک خود بپرسید که کجا می تواند شراب را پیدا کند.)

من در مورد چگونگی عدم شراب شراب های غربی برای غذاهای چینی یا آسیایی تردید کرده ام و شکار کرده ام ، اما به نظرم این بسیار خوب است.