چه شراب یا آبجو با غذاهای مکزیکی بهترین جفت می شود؟


پاسخ 1:

تقریباً همه آبجو

بجز

weisenbier ، double و trippel آبجوهای بلژیک خوب است

شراب سخت تر است ، اما یک گورورزتامینر خوب یا یک چنن بلان نقطه شروع خوبی خواهد بود

با گفتن این مطلب ، شراب خوبی برای آن وجود ندارد

همه

فرانسوی

غذا. هر ظرف یک ازدواج کامل دارد. برای مکزیک هیچ شرابی وجود ندارد که غذای ما را بخورد