جالب ترین شراب بوردو با قیمت کمتر از 100 دلار چیست؟


پاسخ 1:

Chateau Troplong Mondot

به چند دلیل جالب است:

  • افزایش شهاب سنگی آن بین سالهای 2000 تا 2010 به حق امتیاز بوردو (گراند کرو)
  • یكی از خواصی كه میشل رولان (شاهزاده بوردو) برجسته ساخت
  • فعالیت زنان در حرفه ای که عمدتاً مردسالار است - به http://www.thewinedoctor.com/bordeaux/troplongmondot.shtml مراجعه کنید.
  • می توانید 2001 را با قیمت کمتر از 100 دلار دریافت کنید. 2001 سال بزرگی است که در سال 2000 تحت الشعاع قرار گرفت ، که یک سریال بزرگ بود.
  • سالهای 2001 در پایان دوره بلوغ خود قرار دارند ، بنابراین اکنون قابل نوشیدن هستند
  • و اگر تصمیم می گیرید که شراب عالی بود ، می توانید در لیست سطل خود یک بازدید از Chateau آنها قرار دهید. آنها دارای بسته گردشگری شراب هستند که برای رشد اول غیرمعمول است (گفت: صاحبان سهام معمولاً تمایل به گردشگری ندارند)